rentrée du club

Budokai Brive

STAGE TUINA ET QI GONG

stage-qigong-tuina

OPEN DE PARIS 2

Janick Poupée – Maître Mabuni fils – Hideyto Nakahashi – Joachim BI

à l’Open de Paris Janvier 2016

Karaté do, Self défense, Kara Form, Qi Gong, Taiji Quan, Stretching, Tui Na - Shiatsu